Email

Deskundig Leidinggevende Projecten

De DLP beschikt over praktische basiskennis om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s als gevolg van werkzaamheden in bodem of baggerspecie en om hierop te sturen.
Hij begeleidt projecten waarbij (mogelijk) een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems.
Bij deze activiteiten zijn drie veiligheidsklassen benoemd waarbij de inzet van een DLP wordt voorgeschreven bij projecten Oranje niet-vluchtig én vluchtig en Rood niet-vluchtig.

De certificatieregeling ‘Deskundig Leidinggevende Projecten, in overeenstemming met CROW 400’ is gebaseerd op de eindtermen van de CROW 400. Tevens wordt voldaan aan de eis van minimaal 14 cursusuren.

De inhoud van de cursus behorend bij deze certificatieregeling:

 • Module 0 Procesbeheersing
 • Module 1 Procesdeel
 • Module 2 Bestekken en (contractuele overeenkomsten
 • Module 3 Bepalen veiligheidsklassen
 • Module 4 Beheersmaatregelen projecten
 • Module 5 Functies en eisen
 • Module 6 V&G plan, V&G dossier en logboek
 • Module 7 Gezondhuidskundige zorg
 • Module 8 Voorlichting en instructies
 • Module 9 (Lucht-)kwaliteitsmetingen
 • Module 10 Materialen, middelen en voorzieningen
 • Module 11 Werktechnieken
 • Module 12 Persoonlijke beschermingsmiddelen

De DLP-cursussen, verzorgd door NIKTA-gecertificeerde opleiders, worden afgesloten met een uitgebreid tweedelig theorie-examen, waaronder een huiswerkopdracht. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld of de kandidaat competent is.

Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten, in overeenstemming met CROW-publicatie 400’.

Geldigheid certificaat: 5 jaar.