NIKTA en gastouderopvang

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats, na tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Als de opvang bij de ouders plaatsheeft, kunnen daar ook kinderen van andere ouders worden opgevangen. Gastouderopvang is mogelijk tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Kwaliteit
Ouders die de zorg voor hun kinderen met gastouders delen, moeten kunnen vertrouwen op goede opvang. Ze leggen de lat hoog. Het gaat immers om hun kinderen, hun kostbaarste ‘bezit’. Aan de basis van dat vertrouwen ligt de borging van kwaliteit. Enerzijds is die borging van kwaliteit verankerd in de wet (Wko) en dienen het gastouderbureau en gastouder hieraan goed uitvoering te geven (hierop wordt door de GGD gecontroleerd). Anderzijds is het aan het gastouderbureau en de gastouder om een goed pedagogisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te garanderen stelt de overheid kwaliteitseisen. Alleen gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan deze kwaliteitseisen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

En ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als hun gastouderbureau (en ook de gastouder) is geregistreerd in het  Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Deskundigheidseisen gastouders
Als het gastouderbureau een aanvraag tot exploitatie voor de gastouder indient bij de gemeente, moet worden aangetoond dat de gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen.

Ten aanzien van Eerste Hulp betekent dat:

De gastouder moet in het bezit zijn van een erkend en geldig certificaat op het gebied van Eerste Hulp. Sinds 2010 moeten alle gastouders beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen.
De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. 

Onder andere de volgende certificaten zijn aangewezen:

  • een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
  • een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
    een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van NIKTA.

Alleen geregistreerde certificaten voldoen.