Email

 

 

 

Onze andere examens

 

 

ATEX EX 001

Sinds juli 2006 is de Europese wetgeving rondom Explosieveiligheid volledig van kracht. De wetgever verplicht de werkgever de risico’s te inventariseren en waar nodig, technische en organisatorische maatregelen te nemen. Tevens is er de verplichting om het personeel, dat werkzaamheden verricht in gebieden met kans op explosieve atmosferen, zodanig op te leiden dat zij over beschikt om gevaren in deze gebieden te herkennen en daar naar te handelen. In basis is dit geregeld in Artikel 137 van het Verdrag van Maastricht ‘Veiligheid op het werk’.

Dit artikel is nader uitgewerkt in de Kaderrichtlijn 89/391/EEG en vervolgens in de Bijzondere richtlijnen 1 t/m 19. De 15e bijzondere richtlijn is die van ATEX 153 (1999/92/EG), ‘Veilig werken in explosieve atmosferen’ en bevat minimumvoorschriften m.b.t. de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze Europese richtlijn is voor wat betreft Nederland vertaald naar onze nationale wetgeving(o.a. Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.1).

De wettelijke verplichting geldt niet alleen voor eigen personeel dat op de installatie werkzaam is, maar ook voor medewerkers van externe bedrijven die ter plaatse aan het werk zijn (coördinatieverplichting). In het verleden werd explosieveiligheid als een elektrotechnische aangelegenheid gezien.

Met de komst van de voornoemde ATEX-richtlijn stelt de wetgever o.m. dat iedereen die te maken heeft met explosiegevaarlijke installaties voldoende opleiding moet hebben. Het gaat hierbij dus om alle vakdisciplines en niet alleen elektrotechnici.

In de industrie bestaat er hierdoor een grote behoefte aan persoonscertificering op het gebied van explosieveiligheid, conform ATEX 153 en IEC Ex 05, te weten Ex 001 ‘Toepassen van basisprincipes van bescherming in explosieve atmosferen’.

 

Persoonscertificering ATEX Ex 001 door NIKTA

De certificatieregeling ATEX Ex 001 van NIKTA is geheel volgens de ATEX 153-richtlijn en komt inhoudelijk volledig overeen met het gestelde in IECEx 05 OD 504 IEC:2013 (welke o.a. is gebaseerd op de internationale normen IEC 60079 (zonering), IEC 60079-14 (selectie en installatie van explosieveilig materieel), IEC 60079-17 (reparatie en revisie) en IEC 60079-19 (inspectie)).  Ook in IECEx 05 OD 504 IEC:2009, paragraaf 4.2.5.1  ‘Explosive atmospheres and explosion-protection principles’ is een goede basis gevonden voor het opstellen van eindtermen. Deze paragraaf is weliswaar vanaf versie IECEx 05 OD 504 IEC:2013 niet meer opgenomen, maar bood nog voldoende actuele aanknopingspunten.

Hierdoor is er sprake van een certificeringsroute die breed (internationaal) wordt geaccepteerd en in vergelijking met andere schema’s ook vanuit kostentechnisch oogpunt aantrekkelijk is.

Met het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘ATEX Ex 001, conform ATEX 153 en IECEx 05’ toont de certificaathouder aan voldoende onderricht te zijn op het desbetreffende toepassingsgebied en is de werkgever geholpen bij het aantoonbaar vervullen van ATEX 153 eisen.

 

Inhoud ATEX Ex 001

ATEX Module Ex 001 ‘Toepassen van basisprincipes van bescherming in explosieve atmosferen’ kent de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving.
  • Explosies.
  • Gevarenzone indeling.
  • Ontstekingsbronnen.
  • Explosieveilig materieel.
  • Overige maatregelen.
     

Examenmogelijkheden ATEX Ex 001:

Dit examen wordt op dezelfde 19 locaties en data georganiseerd als de VCA examens. 

NEN3140

Als u werkt in de elektrotechniek, weet u dat dit bepaalde risico’s met zich meebrengt. Daarvoor zijn verschillende NEN-normen ontwikkeld, zodat deze risico’s worden ingeperkt. NEN 3140 richt zich op elektrotechnische werkzaamheden met laagspanning en maakt onder andere onderscheid tussen Voldoende Onderricht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP). Geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Voldoende onderrichte persoon:
Voldoende onderrichte personen mogen naast de werkzaamheden op hun eigen vakgebied ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Vakbekwaam persoon (VP):
Een vakbekwaam persoon heeft voldoende opleiding en ervaring om alle werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties of met elektrische arbeidsmiddelen uit te voeren.

Lesmateriaal NEN 3140:
In veel gevallen kan worden volstaan met zelfstudie middels een cursusboek. NIKTA kan deze boeken leveren. 

Examenmogelijkheden NEN 3140:
Dit examen wordt op dezelfde 19 locaties en data georganiseerd als de VCA examens.