Email

Wat zijn de voordelen van NIKTA-certificering voor u als klant?

In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Onafhankelijk waar een opleiding is gevolgd, is het voor een bedrijfshulpverlener mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.

Officieel geaccepteerde vakbekwaamheidscertificaten worden uitgegeven volgens ISO 17024 door een certificatie-instelling. Deze certificaten zijn daardoor zowel in Nederland (volledig) als internationaal (behoudens soms afwijkende wettelijke bepalingen) geaccepteerd.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Wie mogen onze examens afnemen?
Een opleider kan zich door NIKTA laten erkennen als exameninstituut voor het afnemen van de Acute Zorg- (EHBO) of BHV-examens onder de NEN-EN-ISO/IEC 17024. Zij dienen hiervoor een certificatieovereenkomst aan te gaan waarin het examenproces is geregeld. Nadat zij voldoen aan alle eisen die hierin zijn opgenomen, wordt het kwaliteitssysteem voor de examens beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt er een procescertificaat voor de uitvoering van de Acute Zorg- en/of BHV-opleidingen en het afnemen van de daarbij behorende examens afgegeven. Voor de geldigheid van dit certificaat dient de opleider continu te voldoen aan onze eisen. Wij bewaken de kwaliteit van deze opleider het gehele jaar door.

Wat houdt dit nu voor u als opdrachtgever in?
U kunt er van uitgaan dat de professionaliteit van het opleidingsinstituut door ons is goedgekeurd. De competenties van de docenten/examinatoren worden continu gemonitord. 

Het examen, inclusief de beoordeling van de competenties van de kandidaten, vindt op een door ons voorgeschreven wijze plaats.